UA-Бюджет

РІШЕННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ УСТАНОВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 UA-Бюджет забезпечує автоматизацію бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств, установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Програму розроблено відповідно до вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України (ДКСУ) з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету. У програмі реалізовано стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

До складу конфігурації UA – Бюджет .  Комплексний облік для бюджетних установ редакції 1.1 включено новий план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що вступив в дію з 1 січня 2017 року згідно Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» № 1203 від 31.12.2013 р.

ДЕМО ВЕРСІЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РЕДАКЦІЇЇ 1.1

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

  • Облік затверджених кошторисних показників за загальним й спеціальним фондами.
  • Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.
  • Ув’язка «Кошторис – Договір – Зобов’язання – Фінансове зобов’язання – Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах.
  • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.
  • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.
  • Довільна кількість джерел фінансування.

 ОБЛІК ДОГОВОРІВ

  • система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
  • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.
  • Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів.
  • Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

  • реєстрація взяття зобов’язань.
  • реєстрація взяття фінансових зобов’язань.
  • Формування платіжних документів – підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів поста¬чальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д..
  • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами.
  • Валютний облік.
  • Розрахунки з підзвітними особами.
  • Облік фінансування, та отриманих асигнувань.
  • Бухгалтерській облік операцій.

 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

  • облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного поло¬ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси», затверджені наказом Міністерства фінансів України № 1202 від 12.102010 р.
  • облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ.
  • облік по партіях.
  • налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку.
  • розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.
  • проведення інвентаризації.
  • гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

ОБЛІК ПОСЛУГ

  • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).
  • Автоматична виписка документів.
  • Надходження послуг від постачальників.

 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

  • Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості.
  • дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА КАДРИ

  • розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
  • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб.
  • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі.
  • розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження.
  • розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.
  • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.
  • для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких крім широкого переліку напередвизначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.
  • облік кадрів та аналіз кадрового складу.
  • автоматизація кадрового діловодства.
  • формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ, органи статистики.

ЗВІТНІСТЬ

  • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).
  • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
  • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто, тощо).
  • Картки аналітичного обліку.
  • Меморіальні ордери.
  • Спеціалізовані звіти.
  • Фінансова та казначейська звітність.

СЕРВІСНІ МОЖЛИВОСТІ

  • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
  • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
  • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
  • Налаштування автоматичного резервного копіювання.

СТИПЕНДІЯ

  • Дозволяє виконувати нарахування сум стипендії та інших довільних нарахувань та утримань студентам.
  • Розрахунок регламентованих законодавством податків з нарахованих сум (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір).
  • Відображення сум нарахувань та податків у звітності.

 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Програмні рішення UA – Бюджет обрані, апробовані та успішно застосовуються органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і підвідомчими установами. Рішення призначені для автоматизації ведення обліку у всіх установах бюджетного сектора: державні управління та інспекції, фонди, місцеві ради всіх рівнів; силові відомства МВС, СБУ, виконання покарань, Міноборони, МНС; наукові інститути, середні школи, профтехучилища, коледжі, ліцеї, університети, академії, лікарні, поліклініки тощо.

Використання типових тиражованих рішень в мережі підвідомчих установ дозволяє істотно заощадити бюджетні кошти і організувати виконання бюджету, ведення бюджетного обліку і складання звітності на єдиних методологічних принципах в усіх підвідомчих установах.

Прикладні рішення на платформі UA – Бюджет для бюджетних установ різних рівнів дозволяють забезпечити досягнення позитивного результату за цілим рядом напрямків:

  • своєчасне врахування змін в нормативних актах, які регулюють діяльність органів державного управління.
  • підвищення оперативності і якості планування, виконання бюджету, використання державного майна, закупівель, бюджетного обліку та звітності.
  • посилення фінансового контролю, підвищення його якості, скорочення витрат бюджетних коштів через їх нецільове витрачання.
  • підвищення управління бюджетним процесом, загалом за рахунок наявності у будь-який момент часу оперативної і достовірної інформації про фінансово-економічний стан території.
  • підвищення якості ухвалення обґрунтованих управлінських рішень.
  • зниження загальних витрат, що виникають у зв’язку з недоступністю інформаційних ресурсів.
  • підвищення якості надання державних послуг населенню.
  • підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів.
  • підвищення якості супроводу програмних рішень за рахунок використання можливостей мережі партнерів.