UA-Бюджет. Опис програмного продукту

РІШЕННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ УСТАНОВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 UA-Бюджет забезпечує автоматизацію бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств, установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Програму розроблено відповідно до вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України (ДКСУ) з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету. У програмі реалізовано стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

До складу конфігурації UA – Бюджет .  Комплексний облік для бюджетних установ редакції 1.1 включено новий план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що вступив в дію з 1 січня 2017 року згідно Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» № 1203 від 31.12.2013 р.

ПРОГРАМА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ :

 • одержувачів бюджетних коштів;
 • розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів;
 • органів державної влади;
 • органів місцевого самоврядування;
 • фінансових органів;
 • органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання для установ та організацій, що здійснюють ведення обліку  за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РЕДАКЦІЇЇ 1.1

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

 • Облік затверджених кошторисних показників за загальним й спеціальним фондами;
 • Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені;
 • Зв’язка «Кошторис – Договір – Зобов’язання – Фінансове зобов’язання – Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах;
 • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів;
 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ;
 • Довільна кількість джерел фінансування.

ОБЛІК ДОГОВОРІВ

 • система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
 • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.
 •  Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів.
 •  Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 • реєстрація взяття зобов’язань;
 • реєстрація взяття фінансових зобов’язань;
 • Формування платіжних документів – підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів поста¬чальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д.;
 • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами;
 • Валютний облік;
 • Розрахунки з підзвітними особами;
 • Облік фінансування, та отриманих асигнувань;
 • Бухгалтерській облік операцій.

ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

 • облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного поло¬ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси», затверджені наказом Міністерства фінансів України № 1202 від 12.102010 р.;
 • облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ;
 • облік по партіях;
 • налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку;
 • розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції;
 • проведення інвентаризації;
 • гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

ОБЛІК ПОСЛУГ

 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації);
 • Автоматична виписка документів;
 • Надходження послуг від постачальників;

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

 • Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості;
 • дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА КАДРИ

 • розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ;
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;
 • розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження;
 • розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;
 • для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких крім широкого переліку напередвизначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази;
 • облік кадрів та аналіз кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства;
 • формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ, органи статистики.

ЗВІТНІСТЬ

 • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ);
 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;
 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто, тощо);
 • Картки аналітичного обліку;
 • Меморіальні ордери;
 • Спеціалізовані звіти;
 • Фінансова та казначейська звітність.

СЕРВІСНІ МОЖЛИВОСТІ

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо);
 • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів;
 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами;
 • Налаштування автоматичного резервного копіювання;

СТИПЕНДІЯ

 • Дозволяє виконувати нарахування сум стипендії та інших довільних нарахувань та утримань студентам;
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків з нарахованих сум (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір);
 • Відображення сум нарахувань та податків у звітності;

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Програмні рішення UA – Бюджет обрані, апробовані та успішно застосовуються органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і підвідомчими установами. Рішення призначені для автоматизації ведення обліку у всіх установах бюджетного сектора: державні управління та інспекції, фонди, місцеві ради всіх рівнів; силові відомства МВС, СБУ, виконання покарань, Міноборони, МНС; наукові інститути, середні школи, профтехучилища, коледжі, ліцеї, університети, академії, лікарні, поліклініки тощо.

Використання типових тиражованих рішень в мережі підвідомчих установ дозволяє істотно заощадити бюджетні кошти і організувати виконання бюджету, ведення бюджетного обліку і складання звітності на єдиних методологічних принципах в усіх підвідомчих установах.

Прикладні рішення на платформі UA – Бюджет для бюджетних установ різних рівнів дозволяють забезпечити досягнення позитивного результату за цілим рядом напрямків:

 • своєчасне врахування змін в нормативних актах, які регулюють діяльність органів державного управління;
 • підвищення оперативності і якості планування, виконання бюджету, використання державного майна, закупівель, бюджетного обліку та звітності;
 • посилення фінансового контролю, підвищення його якості, скорочення витрат бюджетних коштів через їх нецільове витрачання;
 • підвищення управління бюджетним процесом, загалом за рахунок наявності у будь-який момент часу оперативної і достовірної інформації про фінансово-економічний стан території;
 • підвищення якості ухвалення обґрунтованих управлінських рішень;
 • зниження загальних витрат, що виникають у зв’язку з недоступністю інформаційних ресурсів;
 • підвищення якості надання державних послуг населенню;
 • підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів;
 • підвищення якості супроводу програмних рішень за рахунок використання можливостей мережі партнерів.