Ключові відмінності УВП та BAS ERP

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ BAS ERP
Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства
 • Контроль показників діяльності підприємства з використанням інструменту “Монітор ефективності”
 • Виявлення відхилень від плану, негативної динаміки, точок зростання
 • Використання комплекту показників діяльності та створення нових
 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон)
 • Можливості гнучкого налаштування цільових показників по ролям
 • Різноманіття можливостей візуалізації даних
 • Запуск на планшеті (iOS, android)
 • Запуск на смартфоні (iOS, android)
Бюджетування
 • Бюджет руху грошових коштів (БРГК)
 • Бюджет доходів і витрат (БДР)
 • Прогнозний баланс
 • Оборотні бюджети для окремих підрозділів і для окремих видів діяльності підприємства
 • Аналіз доступності грошових коштів
 • Аналіз відхилень планових і фактичних даних
Окрім перерахованого в УВП, додано: 

 • Налаштування видів бюджетів і розширена аналітика
 • моделювання сценаріїв
 • Управління бюджетним процесом
 • Підтримка декількох валют
 • Табличні форми введення і коригування
 • Економічний прогноз
 • Аналіз досягнення планових показників
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу
 • Розширений фінансовий аналіз
Формування зведеної звітності
 • Формування Аналітичного балансу
 • Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
 • Формування звіту про прибутки і збитки
 • Аналіз оборотності активів та пасивів
Окрім перерахованого в УВП, додано: 

 • Конструктор звітності
 • Оперативний облік з розрізом аналітики по організаціях та підрозділах
 • «Простий» і «Максимальний» фінансовий облік
 • Аналіз динаміки оборотних коштів
Управління грошовими коштами
 • Планування руху грошових коштів
 • Резервування коштів
 • Контроль видаткових операцій за заявками
 • Документування касових і банківських операції
 • Використання системи платежів «клієнт – банк»
 • Формування звітності
Окрім перерахованого в УВП, додано: 

 • Облік кредитів, депозитів і позик
 • Еквайринг (платіжні картки)
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
 • Розширені можливості управління поточними платежами
 • Маршрути узгодження заявок
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати
 • Інвентаризація кас і розрахункових рахунків
 • Аналітична звітність по руху грошових коштів
Управління взаєморозрахунками
 • Формування фактичної і прогнозованої заборгованості
 • Облік заборгованостей в різних розрізах: за договорами, замовленнями, рахунками
 • Звірка взаєморозрахунків з контрагентами і коригування взаєморозрахунків
 • Ведення кредитних ліній за договорами з контрагентами
Окрім перерахованого в УВП, додано: 

 • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • Інвентаризація взаєморозрахунків
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості по набору параметрів
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності по стану взаєморозрахунків
Бухгалтерський облік
 • Налаштування параметрів облікової політики
 • Організація аналітичного, валютного, кількісного обліку
 • Реєстрація фактів господарської діяльності шляхом введення документів
 • Автоматичне формування проводок в документах
 • Формування аналітичної і регламентованої звітності
 • Актуалізація форм штатним механізмом оновлення
 • Здача регламентованої звітності в електронному вигляді
Окрім перерахованого в УВП, додано: 

 • Єдиний план рахунків
 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку
 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа
 • Розрахунки з відокремленими підрозділами організації
 • Уніфіковані форми аналітичної і регламентованої звітності
Податковий облік
 • Облік ПДВ (в т.ч. за ставками 0% і «Без ПДВ»), формування рахунків-фактур, Книги покупок і Книги продажів
 • Організація податкового обліку з податку на прибуток (за загальною схемою оподаткування)
 • Підтримка спеціальних податкових режимів
 • Формування звітності по інших податках
 • Два плани рахунків-бухгалтерського та податкового обліку
Окрім перерахованого в УВП, додано: 

 • Єдиний план рахунків
 • Автоматична підтримка обліку «складного» ПДВ без додаткових налаштувань
 • Розшифровки декларації з податку на прибуток і регламентованої звітності
Облік та звітність по МСФО
 • Трансляція проводок з підсистеми бухгалтерського обліку
 • Паралельне ведення по українських і міжнародних стандартах обліку
 • Проведення власних регламентних документів
 • Формування основних форм фінансової звітності відповідно до стандартів МСФО
 • Налаштування планів рахунків фінансового обліку
 • Використання шаблонів проводок
 • Відкладене відображення проводок в обліку
 • Прив’язка проводок до документів без трансформації
 • Створення документів по типових операцій
 • Реєстрація нефінансових показників
 • Генератор фінансових звітів
 • Доступність в постачанні налаштованої методичної моделі: План рахунків, шаблони проводок, фінансові звіти за МСФО
Управління даними про вироби
 • Робота із загальним номенклатурним списком
 • Створення специфікацій з версифікацією
 • Деталізація процесу виготовлення до технологічних операцій
 • Формування технологічних карт виробництва
 • Візуалізація складу виробів в Конструкторі специфікацій

Окрім перерахованого в УВП, додано:

 • Візуалізація структури виробу
 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації)
 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти)
 • Параметричне забезпечення потреби в номенклатурі
Планування виробництва
 • Складання укрупнених і уточнених планів
 • Сценарне планування
 • Розрахунок потреб за даними планів
 • Оцінка доступності ключових ресурсів підприємства
 • Планування з урахуванням доступності потужностей

Окрім перерахованого в УВП, додано:

 • Два рівня планування виробництва: головний і локальний диспетчер
 • Інтервальне планування і «Барабан – Буфер – Мотузка»
 • Планування по «вузьких» місцях виробництва
 • Зниження залежності якості планування від точності нормативних даних
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення)
 • Оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів усередині інтервалу
 • Підтримка підходів Еліяху Голдратта
Управління виробництвом
 • Формування виробничої програми у вигляді плану виробництва
 • Створення позмінного плану виробництва
 • Формування завдань на виробництво, змінно- добових завдань
 • Контроль і аналіз відхилень від виконання завдань

Окрім перерахованого в УВП, додано:

 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами
 • Механізми управління по «вузьких» місцях – («Барабан – Буфер – Мотузка, спрощений)
 • Поопераційне планування
 • Облік часу транспортування і пролежування ТМЦ
 • Прогнозування ходу виробничого процесу
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньоцеховому рівнях
 • Гнучке перепланування
Облік витрат і розріхунок собівартості
 • Формування планової собівартості продукції
 • Облік фактичних витрат звітного періоду
 • Облік НЗП
 • Облік браку у виробництві і на складах
 • Облік переробки давальницької сировини
 • Робота за плановими цінами випуску
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску та реалізації
 • Паралельний облік в декількох валютах в управлінському і регламентованому обліку
 • Роздільний облік витрат за видами діяльності
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат
 • Покращений майстер закриття місяця
Обслуговування та ремонт обладнання
 • Замовлення на обслуговування обладнання
 • Облік роботи основних засобів
 • Облік витрат на обслуговування

Окрім перерахованого в УВП, додано:

 • Облік і ієрархічна класифікація об’єктів, що знаходяться в експлуатації
 • Моніторинг стану об’єктів експлуатації
 • Управління по видах ремонтів
 • Організація і проведення планових та позапланових ремонтних заходів
 • Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної і виробничої діяльності
 • Формування повної вартості володіння об’єктами експлуатації
Управління запасами та складом
 • Роздільний облік власних товарів і товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, давальницької сировини та продукції з нього, зворотної тари
 • Облік серійних номерів, строків придатності, сертифікатів
 • Резервування ТМЦ
 • Документування руху ТМЦ на складах
 • Інвентаризація ТМЦ
 • Контроль запасів на складах

Окрім перерахованого в УВП, додано:

 • Складна ієрархічна структура складів
 • Управління комірковим складом
 • Відокремлений облік по замовленнях – резервування потреб
 • Мобільні робочі місця працівників складів
 • Облік багатооборотної тари
 • Управління інвентаризацією товарів
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC / XYZ аналізу
 • Розрахунок прогнозованого попиту
 • Товари на складах за термінами придатності
 • Управління доставкою
 • Товарний календар
Управління закупками
 • Аналіз цін постачальників
 • Робота з Календарним планом закупівель
 • Управління замовленнями постачальникам
 • Розміщення резервів в замовленнях постачальникам
 • Аналіз виконання замовлень постачальникам

Окрім перерахованого в УВП, додано:

 • Управління закупівельною діяльністю
 • Бізнес-процеси складних закупівель Контроль умов поставок
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб в номенклатурі
Управління продажами і ціноутворенням
 • Зберігання та аналіз інформації про ціни постачальників
 • Формування прайс-листів
 • Підтримка системи націнок і знижок
 • Підтримка оптової, роздрібної, комісійної торгівлі
 • Підключення торгового обладнання
 • Контроль стану торговельної діяльності
Окрім перерахованого в УВП, додано:

 • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом
 • Воронка продажів
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес – процеси управління складними продажами
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові і індивідуальні правила продажу, угоди
 • Самообслуговування клієнтів
 • Управління торговими представниками
 • Моніторинг стану процесів продажів
 • Планування використання автотранспорту
 • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів
Управління відносинами з клієнтами
 • Реєстрація інформації про контрагентів ABC, XYZ – аналіз
 • Планування робочого часу і контроль робочих планів співробітників
 • Оповіщення про події
 • Контроль стану контактів і угод
 • Оцінка ефективності рекламних і маркетингових акцій

Окрім перерахованого в УВП, додано:

 • Формування стратегії відносин з партнерами
 • Бізнес – процеси організації взаємодії з клієнтами
 • Досьє клієнта, партнера
 • Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів
 • Претензійна робота
 • Моніторинг виконання угод
 • BCG-аналіз
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів
Управління персоналом
 • Загальне управління персоналом
 • Планування потреб в персоналі
 • Кадровий облік і аналіз кадрового складу
 • Ведення регламентованого документообігу

Окрім перерахованого в УВП, додано:

 • Управління кар’єрою: управління кадровим резервом, управління талантами, адаптацією, навчанням і розвитком персоналу
 • Охорона праці, допуски, медогляди, інструктажі
 • Аналіз ефективності управління персоналом
 • Нефінансова мотивація (пільги і компенсації)
Розрахунок заробітної плати
 • Розрахунок заробітної плати в управлінському і регламентованому обліку
 • Нарахування заробітної плати і пов’язаних з нею податків і зборів
 • Персоніфікований облік для ПФР

Окрім перерахованого в УВП, додано:

 • Розрахунок зарплати за даними вироботки співробітників
 • Комплекс розрахунків з персоналом
 • Гнучкі можливості відображення зарплати в фінансовому і регламентованому обліку
 • Наявність грейдів, можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули
Додаткові можливості
 • Реструктуризація інформаційних баз в фоновому режимі
 • Підвищена масштабованість і відмовостійкість кластера серверів, покращено розподіл навантаження
 • Мобільна платформа: підтримка Android і iOS